Osobní asistence


  • Tel.: 518 322 213
 
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 698 01 Vedoucí služby: Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb, Marie Štípská - vedoucí osobní asistence

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Fakultativní činnosti:

a) přeprava osob podle jejich požadavků osobním vozem provozovaným  poskytovatelem

b) dohled nad nemocným.

 

 

 

 

 

Poslání služby osobní asistence

 

Posláním Osobní asistence je prostřednictvím osobního asistenta umožnit uživateli se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení zvládat činnosti vycházející z konkrétních potřeb člověka v přirozeném prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje.
Uživatel osobní asistence je člověk, který potřebuje ke svému životu pomoc druhé osoby.

Tato služba je finančně podporována městem Veselí nad Moravou a Jihomoravským krajem.


Kontakt:
Marie Štípska,vedoucí osobní asistence
Telefon: 518 322 213, mob. tel.: 739 389 221
e-mail: pecovatelska@veselinm.charita.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Časová dostupnost
Provozní doba:
Žádosti o asistenční službu jsou přijímány kdykoliv během provozní doby kanceláře Charity, kde sídlí vedoucí Osobní asistence.
Služba Osobní asistence je poskytována uživatelům nepřetržitě, ale vždy záleží na konkrétní domluvě mezi vedoucí Osobní asistence a uživatelem.

Provozní doba kanceláře Osobní asistence:
PO   7.00 - 15.30
ÚT   7.00 - 15.30
ST   7.00 - 17.00
ČT   7.00 - 15.30
PÁ   7.00 - 15.30
V těchto provozních hodinách si může zájemce domluvit asistenční službu, podat podnět, připomínku, stížnost či pochvalu.


Popis činnosti
Služby poskytujeme především starším dětem a mladým dospělým, kterým asistujeme při doprovodu do speciálních zařízení, tedy jim vlastně zajišťujeme kontakt se společenským prostředím. Další část tvoří mladší a starší senioři.
U dospělého uživatele jde o rozvoj soběstačnosti a možnosti zachovat vlastní životní styl.
U školní asistence se jedná o umožnění osobního rozvoje, vzdělání, začlenění do společnosti vrstevníků a získávání sociálních dovedností a vztahů.


Popis služby
Služba Osobní asistence poskytuje prostřednictvím osobního asistenta uživatelům žít svůj život ve svém přirozeném prostředí. Vede k udržení a rozvoji sociálních vazeb, vztahů a zachování vlastního životního stylu.
Služba je poskytována bez časového omezení.


Základní a fakultativní činnosti služby Osobní asistence:

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
1/ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo na invalidní vozík).
2/ Pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
3/ Pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití).
4/ Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, běžné nákupy a pochůzky).
5/ Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení, upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
6/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce a zpět).
7/ Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.)


Fakultativní výkony Osobní asistence:

1/ Cesta za poplatek – přeprava osoby podle jejího požadavku.
2/ Dohled nad nemocným dospělým občanem nebo dítětem v době od 6.00-22.00 hod.

Činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto služeb dle ceníku fakultativních úkonů. Poskytovatel si vyhrazuje právo na navýšení ceny v souvislosti s růstem nákladů. O této změně bude Poskytovatel Uživatele informovat minimálně měsíc před účinností navýšení této ceny.
Ke každému z fakultativních výkonů má OA udělanou kalkulaci nákladové ceny, která je uložená v kanceláři vedoucí OA.


Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby se sníženou soběstačností v základních dovednostech z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, kombinovaného a jiného zdravotního postižení.

Okruh osob, kterým je péče poskytována
:
a) senioři (mladší 65 – 80 let, starší nad 80 let) se sníženou soběstačností,
b) osoby s chronickým onemocněním bez věkového omezení,
c) osoby s tělesným, zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.


Vymezení cílové skupiny
Služba se neposkytuje v souladu s ustanovením §91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
a) osobám, které nesplňují podmínky cílové skupiny,
b) osobám, které žádají o jinou sociální službu,
c) osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
d) není možno poskytnout výkony při naplnění týdenní hodinové kapacity Osobní asistence,
e) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla Charitní služba Osobní asistence v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze Smlouvy.

Okruh osob, kterým neposkytujeme službu Osobní asistence:
a) osobám s psychickými poruchami, s poruchou chování s agresivními projevy, s psychiatrickou diagnózou, které nejsou pod dohledem odborníka a potřebují komplexní a odbornou péči, kterou služba Osobní asistence není schopna poskytnout,
b) osobám s těžkým zrakovým a sluchovým postižením,
c) osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
d) osobám s hlubokou stařeckou demencí, které potřebují komplexní a odbornou péči.

Odmítnout uzavřít Smlouvu může koordinátorka střediska/vedoucí osobní asistence se zájemcem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Takovému zájemci doporučí, aby kancelář navštívil jiný den a jednání by proběhlo v jiném termínu.

Finanční dostupnost
Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., je vypracován Ceník za jednotlivé úkony, který dle této vyhlášky udává podrobný rozsah a cenu poskytovaných úkonů. Služba Osobní asistence je hrazena uživatelem, jednou měsíčně, zpětně, po předložení vyúčtování uživateli a podle pravidel uvedených ve Smlouvě s uživatelem. Ceník je nezbytnou přílohou Smlouvy (odkaz na Ceník OA - viz levá strana webových stránek "Dokumenty").


Kapacita služby Osobní asistence
Okamžitá kapacita služby je vzhledem k počtu pracovníků stanovena na 4 uživatele v momentálním časovém úseku.
Maximální denní kapacita uživatelů, kteří využívají službu Osobní asistence v jednom dni je 5 uživatelů.
Maximální doba poskytnutí péče u jednoho uživatele jsou 4 hodiny za jeden den.


Územní působnost Osobní asistence Charity Veselí nad Moravou:
Služba je poskytována pro občany z Veselí nad Moravou a okolních obcí:
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Bzenec, Domanín, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota, Suchov, Syrovín, Tasov, Těmice, Velká nad Veličkou, Vnorovy, Vracov, Žeravice, Žeraviny.


VIZE Charitní služby Osobní asistence do roku 2015
Osobní asistence poskytuje odborné a kvalitní asistenční služby uživatelům, kteří spadají do cílové skupiny a žijí v regionu působnosti Osobní asistence.
Řídí se funkční metodikou, kde jsou stanoveny potřebné pracovní postupy, směrnice a organizační struktura. Dodržuje celkovou vizi a poslání Charity Veselí nad Moravou.
Má vypracované kvalitní projekty na získávání vícezdrojových finančních prostředků pro svou neziskovou činnost.
OA je konkurenceschopná služba, je kvalitně a odborně řízená, má zajištěnou dobrou propagaci a veřejnosti je známo její poslání a zásady, kterými se služba řídí.
Má zajištěnou metodickou podporu a dobrou komunikaci ze strany ACHA - Olomouc.
Uživatelé OA jsou spokojeni a je zajištěna pravidelná kontrola jejich spokojenosti s poskytovanými službami a bezplatné poradenství.
Pracovníci OA se vzdělávají v rámci svých individuálních potřeb, jezdí na stáže, odborná kolegia, mají dostatek pracovních pomůcek, je zajištěna pravidelná kontrola jejich spokojenosti a podpora nezávislého odborníka.
Pracovníci mají dobré pracovní zázemí, prostory pro skladování pomůcek a jízdních kol.
OA má dobrou komunikaci a zpětnou vazbu se všemi ostatními službami Charity Veselí nad Moravou, s praktickými lékaři, s rodinnými příslušníky našich uživatelů a také se zaměstnanci obecních úřadů.
Aktivně se podílí na Komunitním plánování sociálních služeb.
OA je schopná dobře obstát při případné inspekci kvality v sociálních službách.Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. - ředitel Pavlína Jančaříková - ekonomka Josef Štípský - osobní asistent Vladimíra Sečková - účetní Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb Marie Štípská - vedoucí osobní asistence Bc. Veronika Sedlářová - sociální pracovník
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
101 127 279 Kč

90,4%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!