Odlehčovací služba


 • Tel.: 517 330 382, 602 518 703
 
Morávkova 745/1a, Vyškov, 682 01 Vedoucí služby: Bc. Lada Grmelová - vedoucí odlehčovací služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

pedikúra, dovoz a odvoz klienta do zařízení při přijetí nebo ukončení služby.

 

Sociální pracovnice Odlehčovací služby: i-kjEKC7~brjEKHqVvdjcL5nVvbjcL4Uj7a-f7I4, tel.: 774 874 810

Popis a poslání služby

Posláním Odlehčovací služby Charity Vyškov je poskytnout formou pobytové služby trvající až tři měsíce nezbytnou pomoc seniorům nebo osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb klienta, respektuje a zachovává jejich základní lidská práva, svobody a důstojnost.

Obsahem služby je:

 • Poskytnutí ubytování, stravy 4x denně.
 • Pomoc s realizací osobní hygieny.
 • Volnočasové aktivity.

Cílem služby je umožnit pečujícím fyzickým osobám potřebný odpočinek.

Služba je určena seniorům nebo osobám se zdravotním postižením starším 27 let, které mají sníženou soběstačnost, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Službu mohou využívat zájemci bez omezení místa bydliště.

Žádost o umístění do Odlehčovací služby

Odlehčovací služba - vyjádření lékaře

Ceník platný od 1. 1. 2018

Leták

Místo a čas poskytování

Oblastní charita Vyškov – Odlehčovací služba

Morávkova 745/1a, Vyškov - Dědice 682 01

Maximální doba jednoho pobytu, po kterou může být služba poskytovaná nepřetržitě je stanovena na 3 měsíce. Po 14 denní pauze lze pobyt opakovat a to pouze základě nové žádosti.

Od 1. 1. 2018 - jednotlivé pobyty nesmí být v průběhu jednoho kalendářního roku dohromady delší než 180 dní.

Cílová skupina

Služba je určena seniorům nebo osobám se zdravotním postižením starším 27 let, které mají sníženou soběstačnost, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Službu mohou využívat zájemci bez omezení místa bydliště.

Služba není určena pro:

 • Osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (§ 36 Vyhlášky 505/2008 Sb.).

Cíle služby:

 • Umožnit pečujícím fyzickým osobám potřebný odpočinek.
 • S přihlédnutím k možnostem daným věkem, zdravotním stavem a charakterovým zvláštnostem klienta zachovat nebo zvýšit míru jeho soběstačnosti v běžných denních úkonech, pohybu a komunikaci.
 • Smysluplné trávení volného času.
 • Umožnit klientovi pobyt s celodenní péčí (režim dne).

Zásady služby

Sociální služba se řídí těmito zásadami:

 • Zásada respektování jedinečnosti klienta – ke každému klientovi přistupujeme s respektem k jeho potřebám. Specifika a potřeby se promítají v individuálním plánu a v poskytované péči.
 • Zásada rovnosti – ke všem klientům přistupujeme jako k partnerům, respektujeme jejich názory, klienti mohou ovlivňovat nastavení služby.
 • Zásada podpory samostatnosti a soběstačnosti – klienty podporujeme v samostatnosti péče o svou osobu, snažíme se zachovávat a rozvíjet jejich soběstačnost.
 • Zásada zachovávání soukromí klienta – klepeme na pokoje, zachováváme soukromí při převlékání, hygieně (používání zástěn); respektujeme důvěrnost sdělení klienta.
 • Zásada svobodného rozhodování – možnost volby klienta při využívání služby (možnost výběru oběda, oblečení, zájmových aktivit aj.).
 • Respektovat vůli klienta dle vzájemné dohody.
 • Zásada odbornosti – dodržujeme profesionální přístup ke klientům, využíváme odborných znalostí a dovedností ve službě.
 • Zásada spolupráce – spolupracujeme s rodinnými příslušníky, osobami blízkými, sesterskými charitními službami (asistenční, pečovatelskou, ošetřovatelskou…) a s jinými odborníky.
 • Křesťanské zásady – v souladu s pověřením Katolické církve chce Odlehčovací služba Charity Vyškov být viditelným znamením Boží lásky (CARITAS) k potřebným. Ctí křesťanský přístup ke klientům – lásky k bližním.

Kapacita

20 lůžek (jednolůžkové, dvojlůžkové, trojlůžkový)

Žadatel při podávání žádosti má možnost požádat o jednolůžkový pokoj. Jeho přání je však vyhověno pouze na základě volné kapacity a aktuální obsazenosti služby. Těmto přáním tedy nemůže být vyhověno vždy. Naší snahou je, abychom našim klientům zajistili podmínky co nejvíce blížící se domácímu prostředí, proto vždy přihlížíme k aktuálnímu stavu – psychickému i fyzickému, a snažíme se, aby umístění na jednolůžkovém pokoji bylo vždy odůvodněné. V případě volné kapacity lůžek na jednolůžkovém pokoji pak tato místa nabízíme na základě podaných žádostí.

PODPOŘILI NÁS:

MPSV JMK Vy2


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Lada Grmelová - vedoucí odlehčovací služby Bc. Marie Ryšavá, DiS. - sociální pracovnice
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!