Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino


 • Tel.: 775 713 934
 
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42 Vedoucí služby: Kristián Drapák - vedoucí

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino - střediska společné Soužití

 

evropská unie

 

Kontakt

NZDM v Litvínově – Janově pro mladší děti od 6 -14 let

Janovská 122 Litvínov –Janov 435 42 Tel./Fax: +420 733 355 662  manukyan@charitamost.cz

 

NZDM v Litvínově - Janově pro starší děti a mládež od 15 -26 let

Janovská 122 Litvínov –Janov 435 42 Tel./Fax: +420 775 713 303  koutny@charitamost.cz

 

Vedoucí střediska společné Soužití

Kristián Drapák +420 603 148 127

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

 
   

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (podle §62 zákona č.108/2006Sb.) je poskytována na základě standardů tvořených na základě požadavků MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou v prostředí klienta na základě jeho individuálních potřeb. Klienti nejsou diskriminování na základě věku, etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti.

 

Služba je poskytována v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, práva volby klienta, týmového přístupu, přirozenosti prostředí a kontinuity péče. Součástí služby je zprostředkování sociálního poradenství. Služba je poskytována na území města: Litvínov – Janov

 

Definice NZDM

Služba je určena dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče.

Jde o navazování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Jedná se o stacionární formu sociální služby nízkoprahového charakteru.

Cílem je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

 

Základním cílem sociální služby:

 

Cílem NZDM je dětem a mládeži zabezpečit:

 • podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí
 • snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování
 • zvýšení sociálních schopností a dovedností
 • podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity
 • nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM jsou děti a mládež, které:

 1. a) zažívají nepříznivé sociální situace
 • konfliktní společenské situace
 • obtížné životní události
 • omezující životní podmínky

 

b) jsou rozděleny do dvou věkových skupinách:

 • od 6-14 let, pro tuto cílovou skupinu jsou realizovaný aktivity přiměřené jejich věku a zájmu.
 • od 15 -26 let pro tuto cílovou skupinu jsou připravovány aktivity dle jejich věku a zaměření s ohledem na věk.
 1. c) žijí nebo se pohybují v konkrétní lokalitě, kterou lze vymezit:
 • sociálně
 • geograficky 
 1. d) vztahují se k nim další (doplňkové) charakteristiky:
  • nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit
  • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
  • dávají přednost pasivnímu trávení volného času
  • dávají přednost trávení volného času mimo domov
 • mají vyhraněný životní styl Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených).  

 

Služba je poskytována ve dvou oddělených místech na jednom čísle popisném s tím, že věková skupina         6-14 let se nachází ve staré budově takzvaném (domečku) a druhá část 15-26 let v místnostech rekonstruované nové budovy KC Janov. Obě místa jsou na stejné adrese pod stejným číslem popisným.

 

Služba má dvě formy – ambulantní a terénní

 1. Ambulantní forma

Otevírací doba je volena s ohledem na časové možnosti uživatelů služby. V dopoledních hodinách je vyřizována administrativa služby (na základě předchozí dohody jsou možné konzultace s primární či sekundární cílovou skupinou v rámci individuální práce). Zařízení je otevřeno celoročně dle časového rozhraní služby. Klientům jsou v rámci nabízeny sociální služby v ambulantní formě (např. hry, poslech hudby, kreslení, sportovní a taneční aktivity apod.).

 1. Terénní forma

Terénní forma je poskytována po předchozí dohodě s klienty v odpoledních hodinách s ohledem na časové možnosti a potřeby uživatelů služby a spočívá v poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činnostech a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí mimo samotné zařízení (např. hry v přírodě, výlety, výstavy, sportovní turnaje apod.). Venkovní akce jsou s klienty předem plánovány.

Akce - aktivity jsou rozděleny do dvou věkových skupinách:

od 6-14 let a od 15 -26 let realizované - aktivity jsou přiměřené jejich věku a zájmu.

 

Základní jednoduché instrumentální aktivity – např. poslech hudby, kreslení, hraní her

apod.   Složitější volnočasové aktivity – pracovníci NZDM při nich poskytnou podporu, pomoc

(např. využívání PC a internetu).

Akce, které iniciovali sami uživatelé – např. turnaje ve stolním fotbale, šipkách apod.

Akce, které slouží k propagaci zařízení – např. turnaje, přespávání v centru apod.

Dílny – např. rukodělné, výtvarné, hudební apod.

Diskuse, besedy

 

Preventivní, výchovné a pedagogické programy

Jde o speciální programy vytvořené dle specifických potřeb cílové skupiny a dané lokality. Preventivními programy jsou myšleny tzv. programy specifické prevence.

Může se jednat o:

 

Jednorázové či příležitostné programy

Diskuse, beseda, komponovaný pořad a podobné aktivity realizované v zařízení buď interními nebo externími pracovníky.

 

Dlouhodobé programy

Programy především obsahují předávání specifických znalostí, nácvik specifických dovedností a chování. Jejich uplatňování probíhá prostřednictvím standardních výkonů NZDM, především: kontaktní práce, situační intervence, informační servis klientovi, poradenství, besedy, diskuse, komponované pořady. Tyto složky jsou vzájemně provázány. Součástí je evaluace výsledků.

 

Doučování

Doučování školní či mimoškolní látky, eventuálně některých osobních či společenských návyků (např. hygiena, schopnost hospodařit s penězi apod.). Základní formou je doučování individuální. Doučování skupiny lze realizovat pouze na základě velmi specifických potřeb cílové skupiny a lokality (např. v sociálně vyloučených lokalitách, kde chybí další zařízení v rámci sítě služeb). Doučování může být dlouhodobé (např. pravidelná pomoc s přípravou na reparát) nebo krátkodobé (asistence s domácí úlohou).

 

Skupinové sociální práce - Skupina je systém vzájemné pomoci. Členové pracují na společných    

problémech, podporují se a mají snahu prospět druhým vzájemně výhodné vztahy - mezi členy skupiny a  

zlepšení sociálního fungování skupiny - účinný a efektivní způsob pomoci lidem, které spojuje obdobný problém.

 

Konkretizace cílů:

- podpora a pomoc uživatelům při uplatnění na otevřeném trhu práce, - rozvíjení samostatnosti uživatelů, - rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, - motivace uživatelů při řešení jejich finančních závazků (dluhů a předlužení), - získání znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti, - zvýšení povědomí uživatelů v oblasti bydlení, - zvýšení informovanosti uživatele v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky (viz . Oblasti služeb), - pomoc při zprostředkování služeb návazné péče

 

Metody práce

 

Metody a činnosti terénní sociální práce

Individuální práce

Rozhovor s uživatelem

Doprovod

Jednání v zájmu

uživatele

Skupinová práce

Koordinační činnost

Kontakt s dalšími institucemi a organizacemi

Telefonování

Pomoc v krizové situaci

 

V NZDM Domino nebudou realizovány:

 

  • výměnné programy pro problémové uživatele drog
  • kroužky, oddílové schůzky atd.
  • ideologické zaměřené výchovné programy
  • komerční aktivity
  • psychoterapie jako samostatně poskytovaná služba  

NZDM DOMINO je dostupné:

Děti a mládež od 15 -26 let

celoročně, pět dnů v týdnu pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 13:00 - 19:00 pro dětí a mládež od 15 -26 let

informace o místech a časech na: +420 603 148 127 nebo +420 775 713 303

anonymně a zdarma

 

Děti a mládež od 6 -14 let

celoročně, pět dnů v týdnu pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 12:00 - 18:00 pro dětí od 6 -14 let

informace o místech a časech na: +420 603 148 127 nebo +420 775 713 303

anonymně a zdarma

 

Časová dostupnost v rámci terénní aktivity NZDM:

Kontaktní hodiny v terénu bez předchozího objednání:

pondělí, úterý, středa: 13:00 - 17:00 čtvrtek, pátek: 12:00 – 17:00

 

 • Odborné vedení:
 • Mgr. Eva Čenkovičová – ředitelka organizace
 • Mgr. Petr Fadrhons - odborné vedení, metodik sociální služby
 • Projekt je financován dotační podporou:
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ústeckým krajem
 • Městem Litvínov
 • Komunitní nadaci v rámci projektu Air Produkt
 • UP ČR
 • Australský fond
 • Penny Market
 • Nadace Terezy Maxové dětem
 • Potravinová banka Praha 

NTM A   logo kúúk   ukn   air


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Roman Koutný - vedoucí sociální pracovník, pro děti a mládež 15 -26 let Jan Horváth - pracovník v sociálních službách, pro děti a mládež 6 -14 let Iveta Lereková - pracovník v sociálních službách, pro děti a mládež 15 -26 let Jan Voda - pracovník v sociálních službách, pro děti a mládež 15 -26 let Knarik Manukyan, DiS. - sociální pracovník, pro děti a mládež 6 -14 let Kristián Drapák - vedoucí
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
102 329 307 Kč

91,5%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!