Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba


 • Tel.: 469 622 953, 604 789 359, 734 280 472
 
Školní náměstí 56, Chrudim, 537 01 Vedoucí služby: Bc. Ivana Breberová - vedoucí PS, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

masáže, pedikura, odvoz autem

Charitní ošetřovatelská služba

Ošetřovatelskou službu poskytujeme v domácím prostředí pacienta na základě doporučení registrujícího praktického lékaře. Tato služba je bezplatná, plně hrazená pojišťovnami.
Cílem je udržet a podpořit zdraví pacienta, umožnit mu, aby nemoc a stáří prožíval důstojně ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými. 

 

Co nabízíme:

 • odběry krve a ostatního biologického materiálu
 • aplikace inzulinu
 • léčba bércových vředů
 • léčba a prevence dekubitů
 • kontrola fyziologických funkcí organizmu, měření krevního tlaku
 • péče o onkologicky nemocné
 • péče o pacienta po amputacích a úrazech
 • rehabilitační cvičení
 • ostatní výkony indikované ošetřujícím lékařem

Tuto péči provádějí  kvalifikované zdravotní sestry.

 

 Ordinační hodiny:

Pondělí - neděle od 6:00 do 20:00

 Provozní doba:

Pondělí - pátek od 6:00 do 14:00

V případě nepřítomnosti vrchní sestry ve Farní charitě Chrudim volejte na toto číslo: 

Petra Hanzlová, vrchní sestra: 604 789 359

 

Charitní pečovatelská služba

POSLÁNÍ

 1. Prostřednictvím terénní sociální služby napomoci  seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost, setrvat v přirozeném prostředí.
 2. Motivovat klienty k aktivitě a k udržení, obnovení nebo rozvoji soběstačnosti.
 3. Aktivně vytvářet příležitosti k zapojení klientů do sociálního a kulturního života, a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů.

PŮSOBNOST

 Chrudim a okolí

 

ČAS POSKYTOVANÉ SLUŽBY - PROVOZNÍ HODINY

Po - Ne 6.00 - 20.00

 

KAPACITA SLUŽBY

45 klientů

 

FORMA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Jedná se o službu terénní poskytovanou přímo u klienta v jeho přirozeném prostředí.

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Umožnit klientům důstojný život v jejich přirozeném prostředí ve formě pomoci se zajištěním péče o jejich osobu a domácnost.
 2. Poskytovat odbornou podporu a pomoc, která vychází z individuálních potřeb klienta.
 3. Péči poskytovat tak, aby u klienta nebyla vytvářena závislost na poskytované službě, nýbrž naopak, aby byla podporována nezávislost uživatele na službě a jeho soběstačnost.
 4. Individuálně aktivizovat klienty za účelem udržení, eventuelně zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.
 5. Aktivně vytvářet příležitosti k zapojení klientů do sociálního a kulturního života a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů.

VĚKOVÁ STRUKTURA

dorost                 16 - 18 let

mladí dospělí       19 - 26 let

dospělí                27 - 64 let

mladší senioři      65 - 80 let

starší senioři       nad 80 let.

Službu poskytujeme osobám, které dosáhly v daném roce 18-ti let.

 

SLUŽBA NENÍ URČENA

 • občanům s projevy agresivity
 • občanům, kteří trpí infekčním onemocněním a nekompenzovanými psychickými poruchami
 • občanům, kteřív nejsou pod dohledem odborníka a potřebují komplexní a odbornou péči, kterou pečovatelská služba není schopna zajistit
 • občanům, kteří vyžadují nepřetržitý dohled

 

Zásady a principy poskytované sociální služby

 

 • respektování práva na soukromí
 • rovný nediskriminující přístup ke každému klientovi
 • zajištění ochrany práv a chráněných zájmů klienta
 • podpora samostatného rozhodování s porozuměním důsledkům takového rozhodnutí
 • respektování práva na přiměřené riziko
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta
 • zachování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi
 • pružné přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů - flexibilita
 • lidskost vycházející z křesťanských principů
 • důraz na využívání nových poznatků v oblasti sociálních služeb, dodržování zásad dobré a bezpečné praxe
 • podpora návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Petra Hanzlová - vrchní sestra Bc. Ivana Breberová - vedoucí PS, sociální pracovník
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!